ANONYMOUS
Agency Login

Registration

Register your organisation with Jetstar by completing the below form.

Your details will be sent to our Sales Support Team for evaluation.

Contact Details
Organization Details
Organization Type

If your chain is not listed, select independent

More information
Agency Payment Options
Jetstar operates two additional payment option,in addition to our standard credit card and voucher payment options.
Required a valid IATA Code:
A debit account facilty operated by jetstar into which you must prepay a balance:
IMPORTANT: Jetstar can only support one (1) Agency payment Type per organisation which you will not be able to change. Please carefully choose which account type is most relevant for you (select no if you only wish to use our standard credit card and voucher payment option or confirm at a later date).
Do you want to apply for agency payment?
Agency Payment Options
Jetstar allows travel agents to operate a prepaid account in addition to our standard credit card and voucher payment option.This facilityis a debit account facility operated by jetstar which you can prepay a balance for settlement.
Do you want to apply for agency payment?
Banking Details
  [US only]
SỰ XÁC NHẬN
Tôi xác nhận rằng:
 • Tôi đã đọc và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện liên quan đến việc làm Đại lý của Jetstar.
 • Tôi đảm bảo rằng thông tin mà Tôi cung cấp là chính xác và đúng sự thật.
 • Thông tin cung cấp ở trên có thể được dùng vào các mục đích sau:
   - Để truy cập bất kỳ các ứng dụng về tài khoản đại lý
   - Để nhận được thông báo về tài khoản đại lý
   - Để truy cập vào khoản tín dụng của tôi
 • Đại diện và được sự ủy quyền của Đại lý
Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện này