ANONYMOUS
Agency Login

Mẫu đăng ký

Đại lý

Thông tin liên lạc
Thông tin về Công ty
Thông tin về Ngân hàng
Note: Jetstar pays remuneration from our domestic bank account in your respective country.
  [chỉ dùng tại Mỹ]
SỰ XÁC NHẬN
Tôi xác nhận rằng:
 • Tôi đã đọc và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện liên quan đến việc làm Đại lý của Jetstar.
 • Tôi đảm bảo rằng thông tin mà Tôi cung cấp là chính xác và đúng sự thật.
 • Thông tin cung cấp ở trên có thể được dùng vào các mục đích sau:
   - Để truy cập bất kỳ các ứng dụng về tài khoản đại lý
   - Để nhận được thông báo về tài khoản đại lý
   - Để truy cập vào khoản tín dụng của tôi
 • Đại diện và được sự ủy quyền của Đại lý
Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện này